TopStream, studio języka angielskiego, Lublin

Sekretariat internetowy

Aktualności

powrót

18 września 2016

KONKURS Wylosuj tablet SAMSUNG 2016/2017 (II edycja)

Zapraszamy naszych Studentów do udziału w drugiej edycji konkursu w roku 2016/2017, w którym do wygrania jest tablet SAMSUNG Galaxy Tab A 7.0 LTE.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

1. Zapisać się na dowolny oferowany przez nas kurs do 30 września 2016 roku.

2. Wpłacić pierwszą ratę za kurs do 15 października 2016 roku.

Szczegóły konkursu w regulaminie poniżej.

REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Studio Języków Obcych "TOP STREAM".

2. Konkurs ogłaszany jest za pośrednictwem strony internetowej www.topstream.pl

3. Niniejszy regulamin jest wiążący dla Organizatora Konkursu oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Oraganizatora oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa w konkursie określa wyłącznie regulamin a wszelkie materiały promocyjno reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.

Warunki uczetnictwa

1. Uczestnictwo w konkursie ma charakter dobowolny.

2. W Konkursie mogą uczestniczyć:

a. osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

lub

b. osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą przynajmniej jednego z Rodziców lub Opiekuna prawnego, spełniającego warunki jak w ust. 2a.

3. Osoba, o której mowa w ust. 2 przystępuje do Konkursu poprzez łączne wykonanie następujących czynności:

a. do dnia 30 września 2016 roku zapisze się na dowolny kurs organizowany przez Organizatora Konkursu.

b. do dnia 15 października 2016 roku wypełni, podpisze i dostarczy Organizatorowi:

- wypełnioną i podpisaną umowę,

- wypełnione i podpisane zgłoszenie uczestnictwa w konkursie wraz z wymaganymi zgodami,

- w przypadku osób niepełnoletnich, wypełnioną i podpisaną zgodę Rodzica lub Opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie wraz z wymaganymi zgodami.

c. do dnia 15 października 2016 roku wpłaci pierwszą zadeklarowaną w umowie ratę za kurs.

4. Jedynie osoby spełniające wszystkie powyższe warunki wezmą udział w konkursie.

5. W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które wygrały nagrodę główną w poprzednich edycjach konkursu.

Przebieg konkursu

1. Spośród osób, które spełnią Warunki uczestnictwa w konkursie, zostanie wylosowana osoba, która otrzyma nagrodę.

2. Nagrodą w konkursie jest tablet SAMSUNG Galaxy Tab A 7.0 LTE.

3. Losowanie nastąpi w terminie zawierającym się w przediale od 15 października 2016 do 31 grudnia 2016. Dokładny termin i miejsce losowania zostaną podane w odrębnym komunikacie.

4. Wszyscy uczetnicy konkursu mogą przybyć w dniu losowania na miejsce losowania.

5. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez ogłoszenie Zwycięzcy na stronie internetowej www.topstream.pl/aktualnosci/ w dniu losowania.

6. O wygranej Zwycięzca zostannie również poinformowany poprzez wiadomość przesłaną na numer telefonu podany w zgłoszeniu uczestnictwa.

7.Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości od Organizatora zgłosić się po odbiór nagrody wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

8. W przypadku niezgłoszenia się Zwycięzcy po odbiór nagrody w wyznaczonym w ust. 7 terminie losowanie zostanie powtórzone w kolejnym wyznaczonym przez Organizatora terminie.

9. W przypadku rezygnacji Zwycięzcy losowania z kursu w trakcie trwania roku szkolnego 2016/2017, Zwycięzca jest zobowiązany do zwrotu równowartości pieniężnej nagrody na dzień jej zakupu w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia złożenia rezygnacji z kursu. W takim przypadku losowanie zostanie powtórzone w wyznaczonym przez Organizatora terminie.

Zmiany regulaminu

1. Postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Organizatora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach strony internetowej www.topstream.pl/aktualnosci/, a informacja o dokonaniu zmian i ich treści będzie przesyłana na adres e-mail Uczestnika podany w Zgłoszeniu. Po uzyskaniu tej informacji Uczestnik powinien zapoznać się ze zmienionym Regulaminem i w razie braku zgody na jego zmianę przesłać e-mail zwrotny z oświadczeniem o braku zgody na zmianę. Brak zgody na zmiany oznacza rezygnację Uczestnika z udziału w Konkursie.

2. Zmiany Regulaminu nie mogą następować na niekorzyść dotychczasowych Uczestników konkursu.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.topstream.pl/aktualnosci/

2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w konkursie wysyłając maila na adres: biuro@topstream.plGdzie uczymy?

SP nr 21, ul. Zuchów 1; Lublin (Centrum)
ZSO nr 4, ul. Tumidajskiego 6A; Lublin (Kalinowszczyzna)

Kontakt

biuro: 510-329-339
e-mail: biuro@topstream.pl

Studio Języków Obcych "TOP STREAM", Lublin

Tworzenie stron Lublin, Warszawa, Kraków